en-UStr-TR

REACH TÜZÜĞÜ ve İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ:

REACH Tüzüğü ve düzeltmeleri

 • Ekim 2008 - REACH Tüzüğü Ek IV, V'ini düzelten 987/2008  EC No.lu Komisyon Tüzüğü
 • 29 Mayıs 2007'de düzeltilen 18 Aralık 2006 tarihli REACH Tüzüğü( 1907/2006 EC No.lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü) (OJ L136,volume 50, 29 Mayıs 2007 )
 • (1999/45/EC no.lu direktifi düzeltir, 793/93 EEC no.lu Konsey Tüzüğü'nü ve 1488/94/ EC no.lu Komisyon Tüzüğü'nü ve aynı zamanda 76/769/EEC no.lu Konsey Direktifi ile 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ve 2000/21/EC no.lu Komisyon direktiflerini yürürlükten kaldırır.)
 • 18 Aralık 2006 tarihli - Sınıflandırma, Paketleme ve Etiketlemesine ilişkin hükümleri düzenleyen ve 67/548/EEC no.lu Konsey direktifini düzelten 2006/121/EEC no.lu Direktif ve düzeltmesi (OJ L136,volume 50, 29 Mayıs 2007)

Düzeltilen Tüzükler

 • Üye Devletlerin, tehlikeli müstahzarların sınıflandırma, paketleme ve etiketlenmesiyle ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerinin yakınlaştırılmasına ilişkin 1999/45/EC  (concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations)
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve etiketlenmesine ilişkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin yakınlaştırılması hakkında 67/548/EEC (on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances)

Yürürlükten kaldırılan tüzükler

 • Mevcut maddelerin risklerinin kontrol ve değerlendirilmesi, Tüzük (EEC) No 793/93 (evaluation and control of the risks of existing substances)
 • (EEC) 793/93 No.lu Konsey Tüzüğü uyarınca mevcut maddelerin insan ve çevre üzerindeki risklerini değerlendirme ilkelerini düzenleyen Komisyon Tüzük (EC) No 1488/94 (laying down the principles for the assessment of risks to man and the environment of existing substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93)
 • Belirli tehlikeli maddelerin kullanım ve pazara sunumunun kısıtlanması. Komisyon Direktif no: 76/769/EEC (restrictions on the marketing and the use of certain dangerous substances)
 • Tehlikeli müstahzarlara ilişkin özel bilgi. Komisyon Direktif no: 91/155/EEC (specific information relating to dangerous preparations)
 • Maddelerin insan ve çevre üzerindeki risklerinin değerlendirilmesi, Komisyon Direktif no: 93/67/EEC (assessment of risks to man and the environment of substances)
 • Teknik dosya için gereken bilgi, 67/548/EEC sayılı Konsey Direktifinin yedinci düzenlemesinin 12. maddesinde konu edilen teknik dosyalar için gereken bilgileri içeren Ek VII D hükmü, Komisyon Direktif no: 93/105/EC (information required for the technical dossier) 
 •  67/548/EEC'nin Madde 13(1)'in 5.bendinde bahsi geçen Topluluk mevzuatını listeleyen Komisyon Direktif no: 2000/21/EC.

 

Sınıflandırma ve Etiketlemeye ilişkin tüzükler

 • Madde ve karışımların (mixture) sınıflandırma, etiketleme ve paketlemesi hakkındaki GHS uyumlu AB tüzüğü (EC) No 1272/2008 (20 Ocak 2009 itibarıyla yürürlükte).

   (67/548/EEC ve 1999/45/EC sayılı direktifleri değiştirip (aşamalı olarak) uygulamadan kaldırmakta, ayrıca 1907/2006 (EC) No.lu tüzüğü değiştirmektedir. REACH’e uyumlu olarak hazırlanan bu yeni tüzük 1 Haziran 2015’ten itibaren AB’de sınıflandırma, etiketleme ve paketleme konusunda uygulanacak tek yasal düzenleme olarak kalacaktır.)
 • 92/32/EEC no.lu Konsey Direktifi (OJ L154, page 1–29, 5 June 1992)
 • 1999/45/EC no.lu (OJ L200, volume 42, 30 Temmuz 1999) (Düzeltilen tüzükler arasında)
 • 2001/59/EC Komisyon Direktifi (OJ L225, volume 44, 21 Ağustos 2001)
 • Tehlikeli müstahzarların sınıflandırma, paketleme ve etiketlenmesine ilişkin Üye Devletlerin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerinin yakınlaştırılması hakkında   88/379/EEC (on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations)

Biyositler:

 • Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 98/8/EC  no.lu direktifi (OJ L123, volume 41, 24 Nisan1998)

Testler ve Laboratuvar uygulamalarına ilişkin:

 • REACH Tüzüğü'ne göre test metodlarını belirleyen 30 Mayıs 2008 tarihli 440/2008 no.lu konsey tüzüğü
  (laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and
  of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
 • İyi Laboratuvar Uygulamaları ilkelerinin uygulanmasına ve kimyasal maddeler üzerindeki testlerin uygulama ve doğrulanmasına ilişkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin uyumlaştırılmasına dair 2004/10/EC (on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances)  
 • Deneysel çalışmalar ve diğer bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılan hayvanların korunmasına ilişkin Üye Devletlerin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerinin yakınlaştırılması hakkında  86/609/EEC (on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes)

 Çevre ve insan sağlığına ilişkin ve Diğer düzenlemeler

 • Maddelerin REACH Tüzüğü Ek IV'e dahil edilme kriterleri
 •  Üye Devletlerin kozmetik ürünleriyle ilgili yasalarının yakınlaştırılması hakkında 76/768/EEC (on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products)
 • Son düzenlemesi 2001/58/EC  Direktifince yapılan Direktifin 10.maddesinin uygulanmasında tehlikeli müstahzarlarla ilgili özel bilgi sistemine yönelik detaylı düzenlemeleri tanımlayan ve tamamlayan Komisyon Direktif no: 91/155/EEC (defining and laying down the detailed arrangements for the system of specific information relating to dangerous preparations in implementation of Article 10 of Directive as last amended by Directive 2001/58/EC)
 •  İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin geliştirilmesini destekleyici önlemler 89/391/EEC (measures to encourage improvements in the safety and  health of workers at work)
 • Tümleşik kirlilik kontrolü ve korunmaya dair Konsey Direktifi 96/61/EC (concerning integrated pollution prevention and control)
 • Su politikası konusunda Topluluk eylemi için çerçeve oluşturan Direktif 98/24/EC, Direktif 2000/60/EC (establishing a framework for Community action in the field of water policy)
 • İşyerindeki karsinojen veya mutajenlere maruziyete ilişkin risklerden işçilerin korunması hakkında 2004/37/EC (on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work)

  Bitki koruma ürünleri (plant protection products) ile ilgili direktifler

 

 •  Bitki koruma ürünlerinin piyasaya sunulmasına ilişkin 91/414/EEC 15 Temmuz 1991 tarihli Konsey Direktifi (consolidated version of 01/01/2004) 
 • 91/414/EEC sayılı Konsey Direktifinin Madde 8(2)'sinde sözü edilen çalışma programının ilk aşamasının uygulaması için kurallar getiren Komisyon Tüzük (EEC) No 3600/92 (laying down the rules for the implementation of the first stage of the programme of work referred Article 8(2) of   concerning the placing of plant protection products on the market)
 • 91/414/EEC sayılı Konsey Direktifinin Madde 8(2)'sinde sözü edilen çalışma programının ikinci aşamasında değer biçilecek bitki koruma ürünlerinin aktif maddelerine ilişkin kurallar getiren ve bu maddelerle ilgili raportörleri olarak tasarlanan Üye Devletlerin listesini gözden geçiren Tüzük (EC) 703/2001 (laying down the active substances of plant protection products to be assessed in the second stage of the work programme referred to in Article 8(2) of 91/414/EEC and revising the list of Member States designated as rapporteurs for those substances)
 • 91/414/EEC sayılı Konsey Direktifi Madde 8(2)'de sözü edilen çalışma programının üçüncü aşamasının uygulaması için detaylı kurallar getiren Tüzük (EC) 1490/2002 (laying down further detailed rules for the implementation of the third stage of the programme of work referred to in Article 8(2) of 91/414/EEC)
 • 91/414/EE sayılı Direktifin Madde 6'sına uygun dosyanın eksiksizliği hakkında  Komisyon Kararı olan herhangi bir madde için Karar 2003/565/EC (and for any substance for which a Commission Desicion on the completeness of the dossier has been taken pursuant to Article 6 of Directive 91/414/EE)

Ücretlendirmeyle ilgili

 

 • REACH Tüzüğü'ne göre Avrupa Kimyasallar Ajansı'na ödenecek ücretleri belirleyen 16 Nisan 2008 tarihli 340/2008 no.lu Komisyon Tüzüğü
Kısıtlamalara ilişkin 76/769/EC sayılı direktifi değiştiren direktifler: 
 • Belirli tehlikeli madde ve müstahzarların (perfluorooctane sulfonates) kullanımı ve piyasaya verilmesinin kısıtlanmasına ilişkin Üye Devletlerin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerinin yakınlaştırılmasına dair 76/769/EEC sayılı Konsey Direktifinin 30.düzeltmesi olan 12 Aralık 2006 tarihli Konsey ve Avrupa Parlamentosunun 2006/122/EC sayılı direktifi (Directive 2006/122/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 amending for the 30th time 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (perfluorooctane sulfonates).
 • Arsenik bileşiklerinin kullanımı ve piyasaya sürülmesinin kısıtlanmasına dair 76/769/EEC sayılı Konsey Direktifinin Ek I'ini teknik olarak geliştirerek uyarlama amacıyla düzelten 20 Aralık 2006 tarihli  Komisyon Direktif no: 2006/139/EC of 20 December 2006 amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of arsenic compounds for the purpose of adapting its Annex I to technical progress.
 • (EC) No 552/2009 Komisyon Tüzüğü, REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sini düzeltmekte ve 76/769/EC sayılı direktifin yerine geçmektedir. 26 Haziran 2009 tarihinde topluluk resmi gazetesinde yayımlanmıştır.

 

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.