en-UStr-TR

Kayıt Nedir?

Ön kayıt ve geç ön kayıt

1 Haziran 2008 tarihinde başlayan ön kayıt periyodu, 1 Aralık 2008 itibarıyla sona ermiş olup, geç ön kayıt süreci de 1 Haziran 2017 itibarıyla kapanmıştır.   

27 Mart 2009'da yayımlanan ön-kayıtlı madde listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kayıt yükümlülüğünüz varsa pazara girmeden önce kayıt yaptırmanız gerekmektedir.  

 

 

Eğer firmanız 1 Aralık 2008'den sonra ilk kez, bir kimyasal maddeyi (kendi halinde ya da karışım içinde) yılda 1 tonun üzerinde AB + AEA ülkelerine ihraç edecekse, gecikmeli ön-kayıt hükümlerinden yararlanabiliyordunuz. Ancak bu süreç sona ermiştir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, gecikmeli ön-kayıtın, 1 Haziran - 1 Aralık 2008 tarihleri arasındaki ön-kaydı kaçıran firmalara uygulanmayacağını vurgulamaktadır. Bu durumdaki şirketlerin doğrudan kayıt işlemlerini tamamlamadıkça üretime/ihracata devam edemeyeceği belirtilmektedir. 
  
Tonaj /Tehlike Sınıflaması
Geç-ön kayıt
İhracattan sonra  6 ay içinde ve
aşağıdaki  tarihlerden önce
  
Kayıt

 ≥  1000 ton/yıl 

≥ 100 ton/yıl ve Su ortamında çok toksik

≥ 1 ton/yıl  ve CMR kategori 1a,1b

30 Kasım 2009 30 Kasım 2010
(100-1000) ton/yıl 31 Mayıs 2012 31 Mayıs 2013
(1-100) ton/yıl 31 Mayıs 2017 31 Mayıs 2018

 

REACH Tüzüğü ‘nün 28. Maddesi 6.bendinde; ilk-kez üretici / ithalatçı (ihracatçı) olarak değerlendirilen firmaların, REACH Tüzüğü Madde 23’de belirtilen geçiş periyotlarından yararlanabilmeleri için “üretimi ya da ithalatı (ihracatı) bir ton eşiğini geçtikten sonra en geç 6 ay içinde ve ilgili son kayıt başvuru tarihinden en az 12 ay önce” ön-kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.

AKA’nın web-sitesinde ‘Gecikmeli ön-kayıt’ hakkında şunlar belirtilmektedir;

Ön-kayıt, bir faz-içi maddeyi potansiyel olarak kayıt ettireceklerin geçiş periyotlarından yararlanabilmek amacıyla AKA’ya istenen bilgileri vermesi sürecidir. Ön-kayıt periyodu şu an sona ermiştir ve REACH-IT’deki ön-kayıt işlevi şu an kapalı durumdadır.

Ancak 1 Aralık 2008’den sonra, bir faz-içi maddeyi ilk defa olarak 1 ton/yıl veya üzerinde üretecek ya da ithal (AB’ye ihraç) edecek potansiyel bir kayıt ettirici, aşağıdaki şartları da sağlıyorsa ‘gecikmeli ön-kayıt’ sürecinden yararlanabilir:

 • Üretimi ya da ithalatı (ihracatı) yılda bir ton eşiğini geçtikten sonra en geç 6 ay içinde, ve
 • ilgili son kayıt başvuru tarihinden en az 12 ay önce
 Gecikmeli ön-kayıt ön-kayıt son tarihini kaçıran firmalara uygulanmaz. Bu firmalar, ilgili tonaja uygun kayıt dosyalarını tam olarak teslim etmedikçe üretim veya ithalata (ihracata) devam edemezler. Gecikmeli ön-kayıt sadece REACH-IT portalı üzerinden yapılabilir."

Gecikmeli ön-kayıtta da ön-kayıtta istenen bilgileri vermeniz gerekmekte ve AB-dışı bir ülkeden doğrudan işlem yapılamadığından bir tek temsilci firma ya da ithalatçınız ile bağlantıya geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca AKA internet sitesinde ‘Gecikmeli ön-kayıt’ ile ilgili olarak yakında ayrıntılı bilgi ve rehber yayımlanacağı da duyurulmaktadır.

Buna göre, gecikmeli ön-kayıt başvurusu için son tarihler, geçiş periyotları tablosunda yer alan, tehlike sınıfı ve tonaj bantlarına göre ilgili son kayıt tarihlerinden en geç 1 yıl öncesinde yani sırasıyla 30 Kasım 2009, 31 Mayıs 2012 veya 31 Mayıs 2017 olacaktır.

 

(Gecikmeli) Ön kayıtta istenen bilgiler:

 • Başvuranın (kişi/firma) veya tek temsilcinin ismi ile ilgili adres ve iletişim bilgileri.
 • Kimyasal maddeye ilişkin temel bilgiler: İsim, CAS and EINECS numaraları.
 • Gelecek üç yılda satışa sunulması öngörülen ortalama miktar.
 • Kayıt tarihi.
 • Maddenin, hangi maddeler aracılığıyla, Read-across yaklaşımı veya (Q)SAR yöntemiyle değerlendirileceği durumu.
 • Ön-kayıt işlemi REACH-IT sistemi ile web ortamında gerçekleştirilir.

  Üretici firmalar, tek temsilci atamak için İKMİB tarafından kurulan REACH GLOBAL SERVICES  ile iletişime geçebilir. 

 

 

 

IUCLID 5 ile ÖN-KAYIT

Ön Kayıt dosyası hazırlamak için eğitim videoları aşağıdaki linklerdedir.

Not: Video ile bulunan alt yazı dosyasını video ile aynı dosyaya kaydediniz. Windows Media Player’ınızda menüden “Alt Yazılar” kısmında “Varsa Açık” seçeneğini seçiniz. Media Player’ınıza güncel Codec Pack’lerden birini yüklemenizi tavsiye ederiz.

 
Bookmark and Share

Kayıt, sanayicilerin (üretici/ihracatçı) yılda 1 ton ve üzerinde ürettikleri ve piyasaya sundukları maddelerin özellikleri hakkında bilgi toplamaları ve karşılaştırmalarını gerektirir. Bu bilgiler, bir maddenin ortaya çıkardığı risk ve zararın değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Bu bilgi ve değerlendirme Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydettirilir. 

Kayıt ettiren madde için bilgi gereksinimlerinin neler olduğunu kesin bir şekilde tanımlamalıdır. REACH’e göre aşağıdaki konularda bilgiler sunulmalıdır;                                                                                                      

 • Madde tanımı  
 • Fizyokimyasal özellikler                                          
 • Memeli toksisitesi
 • Ekotoksisite
 • Abiyotik ve biyotik bozunma da dahil, çevre geleceği
 • Risk yönetim tedbirlerinin yanı sıra üretim ve kullanım(lar) hakkında bilgi.

Tonajdan bağımsız olarak, tescil ettiren, gerekli olmasa bile, kendisi tarafından bilinen tüm ilgili fizyokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik bilgileri temin etmelidir (örneğin elinde bulunan veya başka bilgi kaynaklarından temin edebileceği bilgiler).

AB dışı ülkelerde yerleşik üretici / ihracatçılar, doğrudan kayıt yaptıramazlar. REACH kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi ya ithalatçı firmaları ya da bir  Tek temsilci firma aracılığıyla mümkün olmaktadır.

 

Amacı (Kayıt Rehberi Bölüm 1.2) 

REACH’e göre maddelerin risklerinin yönetimi sorumluluğu, profesyonel faaliyetleri çerçevesinde bu maddeleri üreten, ithal eden, piyasaya süren veya kullanan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Dolayısıyla, kayıt hükümleri üreticilerin ve ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri maddelere ilişkin veriler oluşturmalarını; bu maddelere ilişkin riskleri değerlendirmek için bu verileri kullanmalarını ve uygun risk yönetim tedbirleri geliştirip tavsiye etmelerini gerektirmektedir.

ImageAncak Türkiye gibi, AB dışı ülkelerden Avrupa pazarına ihracat yapan firmaların, rekabet güçlerini kaybetmemek için tek temsilciler ya da Avrupa'daki müşterileri aracılığıyla kayıt yaptırmaları kendi yararlarına olacaktır.

Bu yükümlülükleri fiilen yerine getirdiklerinden emin olunması ve şeffaflığın sağlanması için kayıt hükümleri uyarınca REACH Tüzüğünün 10 numaralı maddesine göre hazırlanmış bilgiler içeren bir Kayıt Dosyası sunmaları gerekmektedir.  

Tüzükte aksi belirtilmediği sürece, kayıt yükümlülükleri yılda 1 ton ve üstünde üretilen veya ithal (ihraç) edilen maddelere uygulanır. Normal şartlarda, kayıt işlemi bir madde üretilmeden, ithal (ihraç) edilmeden veya piyasaya sürülmeden önce yapılmalıdır. Ancak faz-içi maddeler için (Kayıt Rehberi bölüm 1.7.1.1) üretimlerinin veya ithalatlarının (ihracatlarının)devam etmesini sağlayan özel bir geçiş periyodu uygulanmaktadır.

Kayıt kapsamına ilişkin genel bilgiler (Kayıt Rehberi Bölüm 1.6.1) 

Bir maddenin temel tanımı, sadece potansiyel olarak tehlikeli endüstriyel kimyasalları değil aynı zamanda AB içinde üretilen veya AB’ye ithal edilen her tür kimyasal maddeyi de içeren oldukça geniş kapsamlı bir tanımdır. Dolayısıyla ilaçlar, biyositler, böcek ilaçları, kozmetikler veya radyoaktif maddeler gibi diğer mevzuat ile yakından düzenlenen maddeleri de içerir. Bundan dolayı, REACH şartlarına ilişkin bazı tam veya kısmi muafiyetler  söz konusudur.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.