en-UStr-TR

.

İzin ve Yüksek Önem Arz Eden Maddeler

Yüksek Önem Arz eden Maddeler (SVHC) aşamalı olarak REACH Tüzüğü Ek XIV’e (İzne tabi maddeler listesi) dahil edilecektir. Ek XIV’e giren maddelerin, belirlenecek son kullanım yani yasaklanma tarihinin (sunset date) ardından izin belgesi alınmaksızın kullanımı veya piyasaya sürülmesi yasak olacaktır.

Yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) şunlardır:

  • CMR (karsinojen, mutajen ve üreme için toksik) maddeler (Kategori 1 ve 2);
  • REACH Tüzüğü Ek XIII’te verilen kriterlere göre PBT (kalıcı,biyo-birikimli ve toksik) veya vPvB (çok kalıcı, çok biyobirikimli) olan maddeler;
  • Bilimsel kanıtlarla insanlara ya da çevreye, yukarıdaki maddeler gibi, ör. endokrin parçalayıcılara eş düzeyde ciddi bir etkiye yol açabileceği gösterilmiş, durum bazında tanımlanmış maddeler.

Neden ve nasıl düzenlenmeli?

Bu maddelerin çok yüksek önem arz eden zarar verici özellikleri vardır. İnsan ve çevre üzerine etkisi çok ciddi ve çoğu zaman geri dönüşsüz olduğundan kontrol edilmeleri (düzenlenmeleri) gerekir. İzne tabi maddeler için tonaj sınırı yoktur.İzin mekanizması derinlemesine bir değerlendirme içerir. Bu nedenle kararlar alınmadan önce, çıktılar üzerine de enine boyuna tartışılmış olacaktır.

İzin Süreci uygulamada nasıl olacak?

1. Adım: Yüksek Önem Arz Eden Maddenin tanımı (Otoriteler)

Bu adım Üye Ülke Yetkili Otoritelerince ya da (Avrupa Komisyonu adına) AKA tarafından, Tüzük Ek XV’te belirtildiği gibi bir dosya hazırlanması suretiyle yapılacak. Bu sürecin ardından bir önceliklilere aday olan tanımlanmış madde listesi (aday liste) ortaya çıkacak.

2. Adım: Önceliklendirme (Otoriteler)

Aday liste daha sonra, hangi maddelerin izne tabi olacağına ilişkin bir öncelik sırasına göre değerlendirilecek. Bu sürecin sonunda maddenin izne tabi olup olmayacağı, hangi kullanımın izin gerektirmeyeceği, izinsiz olarak kullanılmasının yasaklanma tarihi gibi bilgiler ortaya çıkmış olacak. Bkz. İzne Tabi Maddeler Listesi

3. Adım: İzin Başvuruları (Sanayi)

İzin gerektirmeyen kullanımlar dışında her tür kullanım için listede yer alacak maddeler için ilgili son kullanım tarihinden (yasaklanma tarihi) önce izin başvurularının yapılması gerekiyor. Başvuru şunları içermeli:

  • Maddenin izin sistemine girmesine neden olan özelliğiyle ilgili riskleri içeren bir Kimyasal Güvenlik Raporu.
  • Olası alternatif maddeleri veya teknolojileri içeren bir inceleme, yapılıyorsa öngörülen ya da halihazırdaki bu tür alternatifleri araştırma ve geliştirme konusundaki bilgiler.

Eğer analizler, uygun bir alternatif olduğunu ortaya koyuyorsa, başvuru sahibi bir ‘ikame planı’ sunmalı ve söz konusu maddeyi nasıl diğeriyle değiştireceğini açıklamalıdır. Uygun alternatif, genel riskin azaltılması ile teknik ve ekonomik yapılabilirlik açısından da değerlendirilmelidir.

Bir başvuru sahibi, başvurusuna eğer isterse bir sosyo-ekonomik analiz ekleyebilir, ancak uygun bir alternatif olmadığı ve riskin uygun şekilde kontrol edilebileceğini gösteremediği zaman bu tür bir analizi başvurusuna eklemek zorunlu hale gelir.
Her başvuru için bir ücret ödenir.

Her başvuru için, AKA bir uzman görüşü almalıdır. Başvuru sahibi bu görüşler hakkında yorum yapabilir.

  • İzin Başvuru Rehberi için bağlantılara tıklayınız:    İngilizce  /  Türkçe

4. Adım: İznin verilmesi (Avrupa Komisyonu)

Eğer başvuru sahibi maddenin kullanımından kaynaklanan riskin uygun şekilde kontrol edildiğini gösterebiliyorsa izin verilir. ‘Uygun kontrol rotası’, eşikleri saptamanın mümkün olmadığı maddeler ve PBT ya da vPvB özellikteki maddeler için uygulanmaz.

Eğer risk uygun olarak kontrol edilmiyorsa ve uygun alternatif bir madde veya teknoloji de yoksa ancak eğer sosyo-ekonomik yararının riskin üzerinde olduğu gösterilebiliyorsa izin yine de verilebilir. Alt kullanıcılar sadece kullanımı için izin verilmiş maddeleri kullanabilirler.

Bunun için ya;

  • Maddeyi o kullanım için izin almış bir firmadan temin etmelidir. O iznin koşulları kapsamında kalmalıdır. Bu durumdaki alt kullanıcılar, izinli bir madde kullandıklarına ilişkin Ajansı bilgilendirmelidir.
  • Kendi kullanımları için izin başvurusunda bulunmalıdırlar.

Görüşler
Bütün izinler hakkında duruma göre belirlenecek sınırlı bir zaman dilimi içinde görüş bildirilmelidir.

 

Bookmark and Share