en-UStr-TR

 1. Bookmark and Share

Haberler

Avrupa Komisyonu, REACH’te eşya tanımına açıklık getirildi:

Eşya parçaları da eşya sayılacak

Avrupa Adalet Mahkemesi’nin eşyanın (monte eşya) birden fazla bileşenden oluşması halinde SVHC konsantrasyon hesabının bileşen başına yapılacağına dair kararı sonrasında, AB’deki üretici ve ithalatçıların bildirim ve bilgi verme yükümlükleri açıklık kazandı.

REACH Tüzüğü kapsamında eşya içinde Aday Liste’deki maddelerle (SVHC: Substance of Very High Concerned) ilgili bildirim (SiA) ve Bilgi Gerekliği yükümlülükleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 •  Bir SVHC eğer eşya içinde ağırlıkça % 0.1’den fazla konsantrasyonda mevcut ise REACH Tüzüğü Madde 33’e göre eşyanın alıcılarına (distribütörler gibi) ve tüketicilere (talep halinde) bilgi (SVHC adı ve eşyadaki konsantrasyonu) iletilmelidir.
 •  Bir SVHC eğer eşya içinde ağırlıkça % 0.1’den fazla mevcut ve aynı zamanda eşyanın üreticisi ya da ithalatçısı başına yılda 1 ton’dan fazla ise REACH Tüzüğü Madde 7(2) uyarınca AKA’ya bildirilmesi gerekmekte.

      Detaylı bilgi notu

Adalet Mahkemesi’nin eşya tanımı

Bir eşya, üretim prosesini takiben atık halini almadığı ya da fonksiyonu için kimyasal kompozisyonundan daha belirleyici olan şekil, yüzey ya da tasarımını kaybetmediği sürece yine “eşya”dır. Bu nedenle  üretilen ve “eşya” tanımını karşılayan bir obje, monte eşyayı oluşturmak üzere diğer objelere monte edilmiş / birleştirilmiş olsa dahi yine bir “eşya” olarak tanımlanmalıdır.

Eşya rehberi güncellendi

REACH Tüzüğü’nün Yüksek Önem Arz Eden Maddelere (SVHC) ilişkin eşyaları ilgilendiren yükümlülüklere dair Avrupa Adalet Mahkemesi’nin kararı sonrasında ilk aşamada hızlı bir şekilde gözden geçirilerek güncellenen Eşya Rehberi 3. Versiyonunu  yayımladı.  

İlk aşamada yapılan hızlı güncellemeyle rehber, bir önceki sürümünde, mahkeme kararına uygun olmayan % 0.1 limitine atıf yapan bölümlerdeki düzeltmeleri içeriyor.  Ayrıca eski rehberdeki SVHC hesap örnekleri yeni rehberde bulunmuyor.

Rehberle ilgili daha kapsamlı güncelleme çalışmaları 2016 yılında devam edecek. Çalışma sonunda rehberin, Mahkeme Kararı’na uygun olarak yeniden yapılandırılması ve SVHC hesabına ilişkin yeni örnekler içermesi bekleniyor.

      Güncel Eşya Rehberi (Türkçesi) için tıklayınız.

      Eşya Rehberi (İngilizce)

 

 

Kısıtlamalara ek yapıldı

5 Eylül 2015’de AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 4 Eylül 2015 tarih ve 2015/1494 sayılı EU Komisyon Tüzüğü, REACH Tüzüğü Ek- XVII’sinde değişiklik yapmıştır.

REACH Tüzüğü Annex XVII - 5. Giriş’teki benzenle ilgili olarak;

(c ) Tüketicilerin kullanımı için pazara sunulan doğalgazda benzen konsantrasyonu hacimce % 0.1’in altında olmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Kısıtlamalar Listesi (http://reach.immib.org.tr/tr-tr/Kisitlamalar-Listesi)

 

PAH ve ftalatlar için REACH kısıtlamaları güncellendi

 

REACH Tüzüğünde bazı maddelerin piyasaya sürülmesini ya da eşyalar/karışımlar içinde kullanımlarını yasaklayan ya da kısıtlayan kuralların yer aldığı Ek XVII PAH ve ftalatlarla ilgili kısıtlama koşullarını düzelten bir tüzükle güncellendi.

3 Mart 2015 tarihli ve 2015/326 sayılı AB resmi gazetesinde yayımlanan ve REACH Tüzüğü Ek XVII 50 ila 52. girişleri yeniden düzenlemekte.

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) konusundaki değişiklik (50.giriş); otomotiv lastiklerinde kulanılan katkı yağlarında PAH düzeyinin ölçülmesine yönelik olarak uygulanan test metodlarını yeniden düzenliyor. Uygulamaya girmesi için geçen 18 ay boyunca eski ve yeni yöntem birlikte kullanılabilecek. 23 Eylül 2016 itibarıyla yeni test metodu kullanılacak.

51 ve 52. girişteki ftalatlarla ilgili olaraksa koşullar sütunu 3.paragrafta yer alan Avrupa Komisyonu’nun yeniden değerlendirme ibaresi (tarihin geçmiş olması ve değişikliğe gidilmeme kararı alınması nedeniyle) silindi.“Yeni SVHC önerileri” kamudan  görüş bekliyor

REACH Tüzüğü’nün Aday Listesi’ne dahil edilmeleri için yüksek önem arz eden madde (SVHC) olarak tanımlanma kriterlerini (REACH Madde 57) karşıladığına dair Üye Ülkelerce Annex XV dosyaları hazırlanan ve  16/04/2015 tarihine kadar kamu görüşüne açılan  maddeler şöyle:

 • 1,2 –benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2 –benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with  ≥ % 0.3 dihexyl phthalate (EC no: 201-559-5)
 • 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] ([1] ve [2] ‘nin izomerlerini veya bunların herhangi kombinasyonu kapsar) grubu girişi ve Karanal gibi bu giriş altında yer alan maddeler

Yukarıdaki maddelerin, fiziko-kimyasal özellikleri, harmonize sınıflama&etiketleme bilgileri, tehlike değerlendirmeleri, kullanım ve  mevcut alternatifler hakkında  bilgiler içeren  Annex XV Dosyaları’na   Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) web sayfasından ulaşılabilir.


REACH Tüzüğü’nün Ek’lerinde güncelleme

AB’de yılda 10 ton’dan daha fazla miktarda üretilen ve/veya ithal edilen  maddelerin,  Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) sunulan kayıt dosyaları için gerekli toksikolojik çalışmalara ilişkin standart bilgiler ve bunların uyarlanmasına ilişkin spesifik kurallar, REACH Tüzüğü’nün ek’lerinde (VIII, IX ve X) listelidir.  20 Şubat 2015 tarih ve 2015/282 sayılı  Tüzük, REACH Tüzüğü’nün ek’lerini (VIII, IX ve X), “iki jenerasyonlu üreme toksitesi” yerine “genişletilmiş tek jenerasyonlu üreme toksitesi çalışmalarını” (EOGRTS, EU B.56, OECD TG 443) dahil ederek değiştirdi. REACH Tüzüğü’nün “tek jenerasyonlu üreme toksitesi çalışmasını gerekli kılınarak güncellenen ek’leri (Ek VIII, IX ve X),  13 Mart 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.  Bu doğrultuda,  Ajans’ın endüstri için  hazırlanan teknik rehberin üreme toksitesini konu alan bölümlerinde güncellemeleri içeren taslağı da yayımlamış bulunuyor.

PFOA için kısıtlama teklifi

Avrupa Birliği (AB) Üyesi ülkelerde (+ Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) üretimi, kullanımı ve pazara sunulması insan sağlığı ve çevreye beklenmeyen risklere yol
açabilen maddeler, REACH Tüzüğü Ek XVII ile kısıtlanmaktadır. REACH kısıtlama sürecinde “Perflorooktanik asit (PFOA), tuzları ve PFOA ile ilgili maddeler” için Almanya ve Norveç tarafından hazırlanan kısıtlama teklifi için kamu görüş süreci geçtiğimiz hafta içinde başladı. Kısıtlama teklifi sözkonusu maddenin Avrupa Birliği’nde (AB) üretimini, tek başına, madde bileşeni olarak, karışım ve eşya içinde AB pazarına sunulmasını kapsıyor.
Fluoropolymer ve flouroelastomer üretimi, fotoğrafçılık endüstrisi, yarıiletken endüstrisi, yangın söndürme köpüğü, temizlik ürünleri, tekstil, deri, kağıt, karton (gıda ambalajları dahil), boya, lake gibi endüstriyel uygulama ve tüketici ürünlerinde yaygın olarak kullanılan sözkonusu madde için kısıtlama teklifine, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın web sayfasından 17 Temmuz 2015 tarihine kadar görüş sunulabilir.


Aday Liste güncellendi

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), REACH Tüzüğü’nün AB pazarından aşamalı olarak kaldırılması öngörülen maddelerin listelendiği İzne Tabi Maddeler Listesi’ne aday olarak gösterilen yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) yer aldığı Aday Liste’ye 6 yeni madde daha ekledi. Böylece Aday Liste’deki toplam SVHC sayısı 161’e yükseldi. 

Listeye eklenen maddeleri eşya ya da karışım içinde kullanarak veya doğrudan AB pazarına gönderen sanayicilere yeni yükümlülükler getiren gelişme, 17 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Aday Liste’ye dâhil edilen 6 yeni madde: 

 1. Cadmium fluoride
 2. Cadmium sulphate
 3. 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)
 4. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)
 5. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 6. Reaksiyon yığını (reaction mass of DOTE and MOTE)

Ayrıca, söz konusu güncelleme ile “üreme için toksik” özelliği nedeniyle daha önce Aday Liste’ye dahil edilen bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) maddesinin, “endokrin bozucu” özelliği nedeniyle çevreye olası ciddi etkilere yol açtığına Üye Ülke Komitelerince oybirliğiyle alınan karar sonunda, SVHC özelliğindeki söz konusu değişiklik Aday Liste’nin DEHP girişine yansıtıldı.

Güncellenen Aday Liste’deki maddelerin alternatifleri hakkında bilgiye AKA web sayfasından ulaşılabilir.

SVHC Listenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

DEHP’in SVHC özelliğinde değişiklik

İzne Tabi Madde Listesi’nde yer alan DEHP’in, doğrudan ve boya, mürekkep gibi karışımlar içinde AB ülkelerine ihracatı 17 Şubat 2015 tarihinden sonra izin almamış firmalar için yasak olacak.

Özellikle plastik, suni deri sektöründe plastifiyan olarak yaygın şekilde kullanılan ve REACH Madde 57 (c)’ye göre “üreme için toksik özelliği” nedeniyle Aday Liste’ye dahil edilen bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) maddesi ile ilgili AB’ye ihraç edilen ürünlerin tedarik zinciri yükümlüğü devam ediyor. Aynı zamanda İzne Tabi Madde Listesi’nde yer alan DEHP’in, 17 Şubat 2015 tarihinden sonra doğrudan ve boya, mürekkep gibi karışımlar içinde AB’ye ihracatı yasaklanacak. Bu tarihten sonra DEHP ihracatı, söz konusu maddenin AB’deki kullanımlarına ancak Komisyon tarafından izin verilmesiyle mümkün olabilecek.

Diğer taraftan, bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) maddesinin “endokrin bozucu” özelliklerinden dolayı REACH Madde 57(a)-(f)’deki özellikleri taşıyan maddelere eşdeğer önemli olduğuna dair Danimarka’nın Ağustos ayında Ajans’a sunduğu teklifin “çevreye olası zararlı etkileri” üzerine Ajans’ın Üye Ülkeler Komiteleri oybirliğiyle karar kıldı. Ancak, teklifin “insan sağlığına olası ciddi tesirler” üzerine uzlaşma sağlanamayan Komite tarafından hazırlanan rapor, Aralık ayında Avrupa Komisyonu’na sunuldu.

Bu doğrultuda, Aday Liste 6 yeni maddenin dahil edilmesi ve DEHP’in SVHC özelliklerindeki değişikliğin de yansıtılmasıyla birlikte 17 Aralık’ta  güncellendi.

İzne Tabi Madde Liste’sinin DEHP girişinde yapılacak söz konusu değişiklik için ise Komisyon’un kararı bekleniyor. Ajans’ın haberinde DEHP’in SVHC özelliklerinden kaynaklı değişikliğin, halihazırda  izin uygulamasından muaf firmaları, ileride izin uygulamasına tabi kılmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

 

REACH’te yeni denetimler kısıtlamalara odaklanacak

Firmaların REACH Tüzüğü’ne uyumu konusunda denetimlerin planlandığı REACH Yaptırım Forumu, yeni dönem kontrollerin REACH Tüzüğü Ek XVII’sinde listelenen madde kısıtlamalarına yöneleceğini açıkladı. 2015 başında onaylanması beklenen proje kapsamında denetimlerin başlaması 2016’yı bulacak. Raporlama ise 2017 yılında yapılacak.

REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sinde yer alan maddelerin çeşitli şekillerde kullanımı kısıtlamaya tabidir. Ek XVII’de bir kısıtlaması olan, tek başına, bir müstahzar içinde ya da bir eşya içinde bulunan bir madde, bu kısıtlamaların koşullarına uygun değilse, imal edilmemeli, pazara sunulmamalı veya kullanılmamalı.

Forum aynı zamanda, daha küçük ölçekli iki pilot projede daha görüş birliğine vardı. İlki, kimyasal ürün ambalajlarının halka satışı durumunda çocuklar tarafından açılamayacak kapak bulundurması gerektirip geretirmediğini inceleyecek. İkinci proje ise Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın harmonize sınıflandırma-etiketleme konusunda eksiklikler gördüğü spesifik vakalara odaklanacak. Bunlar kanserojen, mutajen, üreme için toksik (CMR) maddeler ve hasasslaştırıcılara odaklanacak.  Pilot projelere ilişkin raporlar 2016 yarısında hazır olacak.

*                  Kaynak: ECHA

İzin muafiyetine açıklık getirildi

Avrupa Kimyasallar Ajansı, spesifik kullanımların izinden muaf tutulmasına ilişkin soru ve cevapları yayımladı. Soru ve cevaplar, tıbbi ürünler, gıda ve yem, bitki koruma ürünleri, biyosidal ürünler, motor yakıtları, kozmetik ürünler ve gıda ile temas eden materyaller içindeki kullanımları kapsıyor.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, spesifik kullanımların izinden muaf tutulmasına ilişkin yeni soru ve cevapları  web sayfasından  yayımladı. Ajans’ın web sayfasından yayımladığı soru ve cevaplarda tıbbi ürünler, gıda ve yem ürünleri, bitki koruma ürünleri, biyosidal ürünler, bitki koruma ü rünleri, motor yakıtları, kozmetik ürünler ve gıda ile temas eden materyaller içindeki kullanımları kapsıyor. Yayımlanan soru&cevaplar kapalı sistemler içinde yakıt olarak kullanımları, tıbbi cihazlardaki kullanımları, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı kullanımlarını da kapsıyor.

REACH kapsamında izinden muaf tutulan kullanımlara reach.immib.org.tr web sitemizden ulaşılabilir.

OEKO-TEX®, REACH’i takip ediyor

OEKO-TEX® Standard 100 tekstil ürünlerinin, zararlı maddeler için test edilmiş olduğunu gösteren bir etiketleme ve sertifikasyon sistemi. OEKO-TEX yetkilileri, REACH Tüzüğü’ndeki kısıtlamaları da takip ederek, sertifika sistemlerini güncellemeye çalışıyor. 

Aday Listeye alınan SVHC (Substances of Very High Concern - Yüksek Önem Arz eden Maddeler) maddeler, eğer tekstilde kullanım alanına sahipse ve OEKO-TEX® sertifika sistemi kataloğunda yer almıyorsa bunlar da sisteme dahil edilmeye çalışılıyor.

OEKO-TEX® sertifikası, 12 ay boyunca geçerli olup sertifika, üzerinde belirtilen maddelerin OEKO-TEX® Standard 100' göre başarıyla test edildiğini ve bir ürün sınıfının tüm koşullarını yerine getirdiğini belgeliyor.

*   Oeko@Tex  ve  REACH  hakkında  bilgi 

Kısıtlamalara uyum çalışmaları sürüyor

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  “Bazı tehlikeli maddelerin, müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 21 Kasım 2014 tarih ve 29182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğin, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı “Bazı tehlikeli maddelerin, müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

 • ·       Yönetmeliğin adı “Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik olarak değiştirildi,
 • ·       Karar mekanizması, yürütme mercilerii ile ilgili maddelerde (Madde 6, 7,8)’nde bazı değişiklikler yapıldı,
 • ·       Krizotil asbest içeren diyaframların Bakanlığa bildirimine dair yönetmeliğin geçici maddesi (geçici madde 1) yürürlükten kaldırıldı,
 • ·       Yönetmeliğin Ek-1’inde yapılan değişiklikler şöyle:

a)    2. ve 4. Girişlerdeki (poliklorlü terfeniller/PCB; polibromobinatlıfeniller & polibrominatlıbifeniller/PBB) mevcut kısıtlama koşulları yeniden düzenlendi,

b)    11. - 20. Girişlere arasına yeni madde/madde grupları (civa, kadmiyum & bileşikleri, nikel, kurşun karbonatları, kurşun sülfatlar, arsenik bileşikleri, organostanik bileşikler, pentaklorofenol&tuz-esterleri, perfloro oktan sülfonat ve nonilfenol & nonilfenol etoksilat) dahil edildi.

Yeni maddelerle ilgili kısıtlamalar dışında yönetmelik hükümlerinde yapılan değişiklikler yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla,  yeni maddelerle ilgili kısıtlamalar (Ek-1:11.-20. Girişler) yürürlük tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe giriyor.

Türkiye, AB mevzuatına uyum taahhütleri çerçevesinde REACH Tüzüğü’nü uyumlaştıran KKDİK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliğinin taslağını hazırladı. Ancak yönetmeliğin uygulama tarihinin 2015’ten önce olması beklenmiyor. Kısıtlamalar yönetmeliği bu süreçten ayrı olarak, REACH Tüzüğü’nün kısıtlamalar listesinde yer alan bazı kısıtlama koşullarının uyarlanmasını sağlamakta.

*                  Kaynak: Resmi Gazete 

DBP’ye izin garantisi

Avrupa Komisyonu, dibutil  fitalatın  (DBP)  kapalı sistemlerde maleik anhidrit üretiminde absorpsiyon solventi olarak kullanılması Alman meşeili Sasol-Huntsman firması  tarafından yapılan ortak izin başvurusunu  onayladı.  DBP’nin  maleik anhidrit üretimindeki kullanımı için izin garantisi, riskler yeterli bir şekilde kontrol altına alındığı için ve uygun alternatiflerinin mevcut olmadığı  için 21 Şubat 2027’ye kadar  devam edecek.  Söz konusu izin garantisi,  Rolls Royce firmasına  uçak motoru bıçaklarının üretiminde kullanılan DEHP kullanımına verilen izin garantisinden sonra  ikinci sırayı aldı.

Kaynak: Chemical Watch 

Maddeler için erken uyarı sistemi

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), AB üye ülkeleri tarafından risk yönetim seçenekleri için analiz edilen maddeler hakkında bilgiler içeren bir Kamu Faaliyetleri Koordinasyon Aracı (PACT) oluşturdu.

AKA web sitesinde böylece otoriteler tarafından risk yönetimi için değerlendirilecek maddeler ve haklarında izlenecek rota önceden görülüp takip edilebilecek. Böylelikle, bu maddelerin üreticileri ve ithalatçıları, alt kullanıcılar ve sivil toplum gibi paydaşlar tarafından önem arz eden bu bilginin takibi kolaylaştırılacak.

Bu bilgiler, 2020 yılı itibarıyla Aday Listeye dahil edilecek  Yüksek Önem Arz eden Maddeler (Substances of Very High Concern – SVHC)  için yol haritasında yer alıp görüş birliğine varılmıştı. Erken bilgi sahibi olmak, firmalara strateji oluşturma ve hazırlık yapmaları için zaman tanıyacak. Ajans, aracı ayda bir güncellemeyi planlıyor. Bilgi alınabilecek maddeler üç grupta toplanıyor:

§  Kısıtlanması planlanan maddeler

§  Yüksek Önem Arz eden Maddeler (Substances of Very High Concern): Aday Liste ya da İzin Listesi

§  Harmonize sınıflandırma-etiketleme önerileri (CLH)

 

 Tek Temsilcilerde ihlâl oranı yüksek

Üçüncü REACH Yaptırım Projesinin sonuçları, en yüksek uyumsuzluk oranlarının Tek Temsilcilerde olduğunu ortaya koydu. Tek Temsilciler, AB-dışı firmaların Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki bazı REACH yükümlülüklerini yerine getirmeleri için hizmet veren firmalar.

Chemical Watch dergisinin Brüksel’de geçen ay gerçekleştirilen toplantısında konuşan ECHA Yaptırım Forumu Başkanı Szilvia Deim, Tek Temsilciler içinde ihlal oranının yüzde 43 düzeyinde olduğunu belirtti. Başka rollere de sahip Tek Temsilci şirketler söz konusu olunca bu oran yüzde 25’e gerilemekle birlikte yine de ithalatçılar (yüzde 15) ve üreticilere (yüzde 7) göre yüksek ihlal oranları göze çarpıyor.

Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi (CEFIC) temsilcisi Erwin Annys, “bu soruna bir çözüm bulmak istiyorsak AB-dışı ülkelerle REACH mevzuatı konusunda daha iyi iletişim kurulması ve eğitim verilmesi şart” diye konuştu.

İlk denetim aşaması Şubat-Ağustos 2013 dönemini 28 ülkeyi ve 528 firmayı kapsamış.

* Denetim projesi raporu 

 

Tek Temsilciye iletilmesi gereken bilgiler (REACH Md.8) :


 • Avrupa Birliği’ndeki müşterileriniz (REACH’te Alt kullanıcı (Downstream user) olarak ifade edilir. Alt kullanıcı isim, adres, iletişim detayları, Tek Temsilci firmada olmalıdır.
 • Alt-kullanıcı (yani AB’deki herbir müşteriniz) başına kayıt edilen maddenin tonajı
 • AB pazarına sunulan tehlikeli maddeler için, Üye Ülkenin dilinde hazırlanan güncel e-SDS’in (madde güvenlik bilgi formu, mümkünse maruziyet senaryolarını içeren madde Güvenlik Bilgi Formu) sağlandığına dair bilgi.
 • Ara Madde (intermediate) olarak kayıt edilen maddeler için, her bir alt-kullanıcıdan maddenin “Strictly Controlled Conditions” altında kullanıldığına dair deklarasyon.

 

REACH Direktörlerinden kayıt ipuçları

REACH Direktörleri İletişim Grubu, veri maliyetinin paylaşımı ve madde bilgisi paylaşım forumlarında (SIEF) etkin yönetim konularında iki belge yayımladı.

KOBİ’lere rehberlik amacıyla yayımlanan belgelerde, maliyet paylaşımı konusunda dikkat çekilen noktalar şunlar:

 • ·         SIEF üyeleri ihtiyaçları olmayan veri ve bilgiye erişmek için para ödemeye zorlanamaz;
 • ·         maliyet paylaşımında adalet ilkesi vaka bazında tartışılmalıdır;
 • ·         Veri ücretleri tonaj bandı ve kayıt tipine göre değişiklik gösterecek şekilde düzenlenmelidir;
 • ·         istenen bilgiyi üretmemenin risk oluşturacağı bir çalışma yürütülecekse bir risk primi düşünülebilir;
 • ·         maliyet paylaşımının detaylarına ve metodolojisine ücretsiz olarak erişilebilmeli ve SIEF üyelerine makul bir zaman diliminde sunulmalı;
 • ·         SIEF anlaşmasında ilkeler açıklanmalı, ECHA’nın süreçlerinden kaynaklanacak olası ileri dönem maliyetler öngörülmeli;
 • ·         SIEF üyeleri, para ödedikleri ortak kayıt kapsamında sunulan tüm bilgiye erişebilmeli;

·         Maliyet paylaşım mekanizması açıkça konuşulup karara bağlanmalı ve bir kayıt ortağının ne kadar süreyle o SIEF’te yer alacağına bağlı olmamalı.

Belge aynı zamanda 2018 REACH kaydı konusunda anlaşmaya çalışan kayıt ortağı firmalara da hitap etmekte. İkinci dokümanda, SIEF’teki iletişim, şeffaflık ve hakkaniyet ilkeleri ele alınmakta.

*                  Kaynak: ECHA 


Kayıt 2018 web sayfası açıldı

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) 31 Mayıs 2018’de sona erecek son REACH Kayıt teslim grubunda yer alıp, kayıt yaptıracak firmalara yol göstermek üzere web sitesine yeni bilgiler ekledi. AB pazarına yılda 1-100 ton arasında madde sürenleri ilgilendiren kayıt teslim tarihi ile ilgili hazırlıklar konusunda hatırlatmalar yapıldı. Bu sayfalarda kayıt süreci yedi aşamada anlatılıyor.


 1. Portföyünü tanı
 2. Diğer Kayıt yaptıranları bul
 3. Diğer Kayıt yaptıranlarla organize ol
 4. Zarar ve riski değerlendir
 5. IUCLID dosyası ile kayda hazırlan
 6. Kayıt dosyasını gönder
 7. Kaydını güncel tut

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için rahat anlaşılır olmasına çalışılan sayfalardaki bilgiler üç ana grup altında toplandı: Başlarken, temel bilgiler ve detaylar. 

SINList’e 28 madde daha eklendi

REACH Aday Liste kriterlerine sahip maddeleri listeleyen Uluslararası Kimyasallar Sekreteryası (ChemSec) adlı sivil toplum kuruluşu, SINLiSt adı verilen ve sanayiciler için önlem alınması gereken maddeler için bir uyarı niteliği taşıyan listeye 28 madde daha ekledi. ChemSec sözcüsü, otoritelerin yeni maddeler konusunda önlem almasını beklediklerini açıklarken sanayicilerin de bu maddelerin alternatiflerine yönelmesini istedi.

Uluslararası Kimyasallar Sekretaryası (ChemSec), REACH Aday Liste (SVHC Liste) kriterlerini de karşılayan zararlı kimyasalları listelediği SIN List’te 830 madde yer alıyor.

*  http://sinlist.chemsec.org/


İngiliz KOBİ’lerin başarı öyküsü

Endüstriyel kimyasalların güvenli bir şekilde üretilmesini ve kullanılmasını amaçlayan REACH Tüzüğü, Avrupa Birliği’nde küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumuna liderlik yapabiliyor.

Plastikleri daha esnek, dayanıklı ve geçirgen yapan “fitalat” içermeyen PVC bandları satışını yapan, küçük ölçekli Manchester kökenli Gemini Adhesives Group isimli firma, sürdürülebilirliği uzun dönemde sağlamak adına REACH’in kendilerine rehberlik ettiğini bildirdi.

Firma, PVC bantlarında kullandığı fitalatları maliyeti arttırmaksızın ikame etmeyi başardı.Yeni ürünün pazara sunulmasıyla cirolarının yüzde 20 arttığını bildiren firmanın direktörü Andrew Douglas, alternatif madde olarak tioctyltrimellitate (TOTM) maddesini tercih sebeplerini, söz konusu maddenin REACH ve sivil toplum kuruluşlarının tehlikeli maddelerle ilgili listelerinde yer almamasına, yapıştırıcı ve çevreye kolayca geçmemesine bağladı. Yeni ürünün pahalı olmadığı, okul ve hastanelerde kullanıldığı ve oldukça yapışkan olduğu bildiriliyor.

*                  Kaynak: Euronews 

 

AKA paydaş listesini yayımladı

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA) internet sitesinde bütün paydaşlarının bir listesine yer verdi. Meslek birliklerinden, sivil toplum kuruluşlarına, resmi kurumlardan, endüstriyel sektör birliklerine kadar Avrupa kurumlarının yer aldığı liste, mevzuat konusunda sektörel bilgi temin etmek isteyenlere yön gösteriyor.

*                  Listeye ulaşmak için tıklayınız. 

 

İzin Listesi 31 maddeye ulaştı

REACH Tüzüğü -Ek XIV’ündeki maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkileri nedeniyle aşamalı izin sürecinde Aday Liste’den İzne Tabi Maddeler Listesi’ne (Ek XIV) dahil edilen maddelerin (“tek başına” ya da “karışımlar içinde”) belirli tarihler itibarıyla AB’ye ihracatı yasaklanıyor.

Sözkonusu maddelerin, “en son izin başvuru tarihleri” öncesinde AB’ndeki her bir spesifik kullanımı için, Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) izin başvurusu ve Komisyon’dan izin onayı alınmasını gerekli kılan izin uygulaması, Ek XIV’deki maddelerin ikamesini öngörüyor.

REACH Tüzüğü’nün izne tabi maddelerin listelendiği Ek XIV’ünü değiştiren 14 Ağustos 2014 tarihli ve 895/2014/EC sayılı Tüzük, geçtiğimiz hafta AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. 22 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 895/2014/EC sayılı Tüzük ile Ek XIV’e “kanserojen” olarak sınıflandırılan 9 yeni madde daha dahil edilerek, listedeki toplam madde sayısı 31’e çıkarılmış oldu.

 

İki izin başvurusu değerlendirilecek

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA/ECHA) izne tabi maddeler listesinde yer alan  trikloretilen (TCE) ile diarsenik trioksit için gelen iki izin başvurusunu değerlendirmeye çalışıyor.

Hollandalı Vlisco firması trikloretilenin solvent olarak boyanmış kumaşlardan reçinenin çıkarılması prosesinde kullanımı ile proses suyundaki reçinenin saflaştırılmasındaki kullanımları için izin başvurusunda bulundu. Firma alternatif olarak perkloretilen ve toluen üzerinde çalıştıklarını ancak ekonomik ve teknik olarak istenen düzeylere henüz ulaşılmadığını belirtti.

Öte yandan Fransız gübre üreticisi Yara, diarsenik trioksitin, amonyak üretiminde karbon dioksitin yüzeysel emilim ve salınım için aktive edilmesi amacıyla kullanılmı için izin başvurusunda bulundu. Olası alternatif olarak vanadyum peroksit konusunda çalışmalar yürütüldüğü de başvuru dosyasında yer aldı.

İki maddenin üç kullanımı için 8 Ekim’e kadar taraflardan görüş alınacak. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) daha önce şubat ayında diarsenik trioksitin kullanımı için uygulamalara ilişkin Finli çinko döküm firmaları Boliden Kokkola ve Nordenhamer Zinkhütte ile smart card bağlantı üreticisi Fransız Linxens firmasının başvurularını görüşe sunmuştu. 

 

Test Metodları Tüzüğü güncellendi

AB’nin kimyasallar tüzüğü REACH kapsamında 440/2008/EC sayılı onaylanmış test metodları tüzüğü, OECD’nin yeni test metodlarına  uyumun sağlanması kapsamında  güncellendi.

Teknik ilerlemenin uyarlanmasına (5. ATP) ilişkin 900/2014/EU sayılı Komisyon Tüzüğü,  test metodları tüzüğünün (440/2008/EC) toksisite ve diğer sağlık etkilerinin belirlenmesine ilişkin  test metodlarının listelendiği Ek’ine (Bölüm B) aşağıdaki 6 yeni test metodunu dahil etti:

·         B.53: Gelişimsel Nörotoksisite Çalışması

·         B.54.Kemirgenlerde Uterotrofik Biotayin

·         B.55. Farelerde Hershberger Biotayini

·         B.56 Genişletilmiş tek Jenerasyonlu Üreme için Toksisite Çalışması

·         B.57 H295R Steroidogenesis Tayini

·         B.58. Transjenik Kemirgen Vücut ve Üreme Hücresi Gen Mutasyonu Değerlendirmesi

Test metodlarına ilişkin 900/2014/EU sayılı Tüzük , 24 Ağustos 2014 itibarıyla yürürlükte bulunuyor. 


Dört ftalat için ilave kısıtlama yok

Avrupa Komisyonu, REACH tüzüğü kapsamında düzenlenen DEHP, DBP, BBP ve DIBP için ilave kısıtlama düzenlemesine ihtiyaç olmadığı yönündeki kararı 9 Ağustos 2014 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. Kısıtlama önerisi ftalatların bileşik etkilerinden kaynaklanan risk gerekçe gösterilerek Danimarka’dan gelmişti. Danimarka’nın ilave kısıtlama önerisini delil yetersizliği nedeniyle reddeden Komisyon, 51. satırdaki ftalatlarla ilgili kısıtlamayı yine de düzenlemeyi planlıyor. 51. satırdaki girişe göre, bu dört ftalat oyuncak ve çocuk bakım ürünlerinde binde 1’in üzerinde kullanılamıyor. Satırın sonunda 16 Ocak 2010 itibarıyla Komisyon, yeni bilimsel bulgular ışığında bunu yeniden değerlendirir ifadesi yer alıyor. ECHA ilk kayıt döneminde gelen bilgiler ışığında ilave risk tespit edemedi.

Bu dört ftalat  izin listesinde (Ek XIV) de yer alıyor. AB dışında üretilmiş eşyalarda kullanılan ftalatlar izne tabi olamıyor ancak kısıtlama koşullarının yine de karşılanması gerekiyor. 

 

Yeni SVHC madde önerileri

Almanya, Avusturya, İsveç ve Danimarka toplam 10 tane SVHC (Substances of Very High Concern - Yüksek Önem Arz eden Maddeler) maddenin REACH Aday Listeye dahil edilmesi için başvuruda bulundu. Maddeler Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın değerlendirmesi sonrası uygun bulunursa listeye dahil edilmek üzere görüş alımı sürecine girecek. İlgili maddeler şunlar:

Almanya, 2 maddeyi PBT olarak:

 • 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320); and
 • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)

Avusturya, 2 maddeyi CMR olarak:

 • 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate;
 • reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (MOTE)

Danimarka, 4 ftalatı endokrin yıkıcı olarak:

 • dibutyl phthalate (DBP)
 • benzyl butyl phthalate (BBP)
 • bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
 • diisobutyl phthalate (DIBP)

İsveç, 2 kadmiyum bileşenini CMR olarak:

 • cadmium fluoride
 • cadmium sulphate

Avrupa Kimyasallar Ajansı uygunluk ve içerik olarak kontrol ettikten sonra dosyaları üye ülke yetkili otoritelerine yorum almak üzere iletecek ve daha sonra kamuoyu görüş alım süreci başlatılacak.

Yüksek Önem Arz eden Maddeler aşamalı olarak REACH Tüzüğü Ek XIV’e (İzne tabi maddeler listesi) dahil edilir. Ek XIV’e giren maddelerin, belirlenecek son kullanım yani yasaklanma tarihinin (sunset date) ardından izin belgesi alınmaksızın kullanımı veya piyasaya sürülmesi yasak olacak. Yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) şunlardır:

·         CMR (karsinojen, mutajen ve üreme için toksik) maddeler (Kategori 1 ve 2);

·         REACH Tüzüğü Ek XIII’te verilen kriterlere göre PBT (kalıcı,biyo-birikimli ve toksik) veya vPvB (çok kalıcı, çok biyobirikimli) olan maddeler;

·         Bilimsel kanıtlarla insanlara ya da çevreye, yukarıdaki maddeler gibi, ör. endokrin parçalayıcılara eş düzeyde ciddi bir etkiye yol açabileceği gösterilmiş, durum bazında tanımlanmış maddeler.

 

Ajans rehberlerinde güncellemeler yapıldı

Bilgi Gerekleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi’nin çeşitli bölümlerinde güncelleme yaparken bazı bölümlerle ilgili değişiklik önerisini ise yetkili otoriteler toplantısı gündemine sundu.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, genotoksisite testi için OECD test rehberlerindeki revizyonları dikkate alarak kayıt dosyaları için Bilgi Gerekleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi’nin (Bölüm R.7a.) mutajenlik testi ile ilgili alt-bölümlerini ( R.7.7.1-R.7.7.7) güncelledi. Revize edilen bölümler, mutajenlik için diğer test metodları kadar test gerektirmeyen metodlarının da durumunu ortaya koyuyor. Güncellenen Rehber’e, Ajans’ın web sayfasından ulaşılabilir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) maddelerin değerlendirilmesine ilişkin rehberinin taslak sürümünü, görüş almak üzere Caracal’a yani REACH ve CLP yetkili otoriteler toplantısı gündemine sundu. Bu doküman ‘Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi’ rehberinin bir parçasını oluşturuyor.

SDS için e-rehber 

Avrupa Kimyasallar Ajansı, Güvenlik Bilgi Formları ve Maruizyet Senaryoları ile ilgili bilgiler içeren kullanıcı dostu interaktif ve on-line e-Rehberi geçtiğimiz ay web sayfasından yayımladı.

Güvenlik Bilgi Formları (SDS) ve Maruziyet Senaryoları (ESs) ile ilgili bilgiler sunan on-line rehberde şunlar yer alıyor:

 • Ø Güvenlik Bilgi Formları ve Maruziyet Senaryosu örnekleri
 • Ø Güvenlik Bilgi Formları ve Maruziyet Senaryosu’nun herbir bölümü için gerekli bilgiler
 • Ø Güvenli kullanım ve mevzuata uyumu için tavsiyeler
 • Ø Kullanıcılara maddeleri maruziyet senaryosundaki koşullarda nasıl kullanıcaklarına dair bilgiler
 • Ø Sıkça sorulan soru&cevaplar
 • Ø Maruziyet senaryoları için kısaltılmış şablonlar

 

Ø Destek bilgi ve diğer kaynaklarla ilgili faydalı linkler


Duyuru arşivi (2010 ve öncesi duyurularımız)

DİĞER HABERLER

 

Arşiv

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.