en-UStr-TR

Bookmark and Share

Eşyalardaki Aday Listesi maddelerine dair yeni veri tabanı kurulacak

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA), atık kazanım işletmecileri ve tüketiciler için 2019'un sonuna kadar eşyalardaki SVHC’ler için yeni bir veri tabanı kuracak. Aday Listesi maddeleri içeren eşya üreten, ithal eden veya satan şirketler 2020 sonuna kadar veri tabanına bilgi iletmek durumunda kalacak.

Temmuz 2018'de yürürlüğe giren gözden geçirilmiş atık çerçeve direktifine dayanan karar uyarınca, bu bilgiler atık arıtma işletmecileri ve tüketicilerin bilgisine sunulacak. Amaç, atık geri kazanımı sırasında kimyasalların risk yönetimini geliştirmek ve toksik olmayan malzeme döngülerini teşvik etmek. Veri tabanı, tüketiciler için de daha güvenli ürünler için bilinçli seçimler yapılmasına yardımcı olmayı amaçlamakta.

Bu yeni görev, ECHA’ya bilgi sunmak durumunda olan şirketlerin tedarik zincirinde SVHC bilgisi konusunda iletişimlerini geliştirmelerini gerektirecek.

https://echa.europa.eu/-/new-database-on-candidate-list-substances-in-articles-by-2021


Türkiye'nin REACH Tüzüğü olarak bilinen KKDİK Yönetmeliği, 23 Aralık 2017 itibarıyla yürürlükte

 

Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği gereği üretilen veya ithal edilen tüm maddelerin (karışım içindekiler de dahil) en geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor.Benzer şekilde Yönetmelik, Kısıtlamalar Listesi’nde (EK 17) yer alan bazı kimyasalların kendi halinde, karışım içerisinde  ya da eşya içerisinde kullanımını yasaklıyor ve / veya kısıtlıyor. Kısıtlamalar Listesinde bazı maddeler için kısıtlamalar, belirlenen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girecek. Özel tarih belirlenmeyenler ve diğer yönetmelik hükümleri, 23 Aralık 2017 günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin İzne Tabi Maddeler Listesi’ndeki (Ek-14) maddeler ise imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin alınmazsa piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacak. (Listedeki maddeler daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek.)   

Yönetmelik hakkında bilgi ve sorularınız için: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yardım Masası


ECHA Eşya Rehberi gücellendi

REACH Tüzüğü’nün Yüksek Önem Arz Eden Maddelere (SVHC) ilişkin eşyaları ilgilendiren yükümlülüklere dair Avrupa Adalet Mahkemesi’nin kararı sonrasında ilk aşamada hızlı bir şekilde gözden geçirilerek güncellenen Eşya Rehberi SVHC hesap örneklerini de içerecek şekilde yeniden güncellenerek yayımlandı. Yeni rehber, Adalet Mahkemesi kararına uygun parça başına % 0.1 limiti hesaplama örneklerini de içeriyor. Ayrıca bildirim yükümlülüğü hakkında detaylar da yer alıyor.

Eşya Rehberinin yeni sürümünün Türkçesi yakında web sitemizde yayımlanacaktır.

ECHA Basın Bülteni | Eşya Rehberinin İngilizcesi (Türkçesi henüz güncel değildir.)


REACH'i uyumlaştıran KKDİK Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan KKDİK Yönetmeliği, 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzun zamandır yayımlanması beklenen yönetmelik, geçiş süresiverilen uygulamalar haricinde, yayımından 6 ay sonra yani 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girecek.

KKDİK Yönetmeliği ile Türkiye pazarındaki ürünler için getirilen yükümlülükler arasında sanayiciler için en önemlileri şöyle özetlenebilir:

 1. Kayıt: 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerinen geç 31/12/2023 tarihinekadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri v.s) içeren bir kayıt dosyasının Bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor. Kayıt süreci, 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek ön-MBDF döneminin ardından başlayacak ve tonaj ne olursa olsun 31 Aralık 2023’te tamamlanacak.
 2. Eşyalarla ilgili yükümlülükler: Eşya içindeki hammaddeler için AB REACH Tüzüğü’ndeki gibi bazı hammaddeler için bildirim, salınımı tasarlanan hammaddeler için de yine 1 ton/yıl üzerinde kayıt yükümlülüğü olacak. Ayrıca eşya tedarikçileri, belirli maddeleri eşya içinde kullanmaları durumunda bu maddelere ilişkin bilgileri tedarik zincirinde iletmekle yükümlü olacaklar.
 3. Kısıtlamalar:Halihazırda yürürlükte olan 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik, bazı REACH kısıtlamalarını iç mevzuata da aktarmıştı. KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle kısıtlamalar listesi 66 satıra çıkıyor. Bazı satırlar (girdiler), belirlenen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girerken özel tarih belirlenmeyenler Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya başlanacak. Kısıtlamalar, bazı kimyasal maddelerin pazarda kullanılması ve/veya pazara sürülmesini kısıtlıyor veya tamamıyla yasaklıyor.
 4. İzin uygulaması: Belirli kriterleri taşıyan zararlı maddeler Yönetmeliğin Ek -14’üne alındığı takdirde izne tabi olacak. Ek-14’e eklenmeye aday maddeler REACH Tüzüğüne uyum gözetilerek Bakanlıkça belirlenecek ve web sitesinde yayımlanacak. Ek-14’deki maddeler, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin alınmazsa piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacak.

5. Kimyasal Güvenlik Uzmanı: REACH'ten farklı olarak KKDİK gereği, kimyasal güvenlik raporunda Ek-18’de nitelikleri belirtilen Kimyasal Güvenlik uzmanının imzası olması gerekiyor. Bu uygulamanın Avrupa’daki REACH uygulamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle getirildiği belirtiliyor.

Yönetmelikte yer alan yükümlülük

Tarih

Ön-kayıt (ön-MBDF)

31.12.2020'ye kadar

Kayıt

31.12.2023'e kadar

Kısıtlamalar

5 farklı tarihte yürürlüğe girecek

İzin

Ek-14'e ekleme yapılınca her madde için tarih belirlenecek

Yönetmelik hakkında bilgi ve sorularınız için: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yardım Masası

 

DEHP’in SVHC özelliğinde değişiklik

İzne Tabi Madde Listesi’nde yer alan DEHP’in, doğrudan ve boya, mürekkep gibi karışımlar içinde AB ülkelerine ihracatı 17 Şubat 2015 tarihinden sonra izin almamış firmalar için yasak olacak.

Özellikle plastik, suni deri sektöründe plastifiyan olarak yaygın şekilde kullanılan ve REACH Madde 57 (c)’ye göre “üreme için toksik özelliği” nedeniyle Aday Liste’ye dahil edilen bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) maddesi ile ilgili AB’ye ihraç edilen ürünlerin tedarik zinciri yükümlüğü devam ediyor. Aynı zamanda İzne Tabi Madde Listesi’nde yer alan DEHP’in, 17 Şubat 2015 tarihinden sonra doğrudan ve boya, mürekkep gibi karışımlar içinde AB’ye ihracatı yasaklanacak. Bu tarihten sonra DEHP ihracatı, söz konusu maddenin AB’deki kullanımlarına ancak Komisyon tarafından izin verilmesiyle mümkün olabilecek.

Diğer taraftan, bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) maddesinin “endokrin bozucu” özelliklerinden dolayı REACH Madde 57(a)-(f)’deki özellikleri taşıyan maddelere eşdeğer önemli olduğuna dair Danimarka’nın Ağustos ayında Ajans’a sunduğu teklifin “çevreye olası zararlı etkileri” üzerine Ajans’ın Üye Ülkeler Komiteleri oybirliğiyle karar kıldı. Ancak, teklifin “insan sağlığına olası ciddi tesirler” üzerine uzlaşma sağlanamayan Komite tarafından hazırlanan rapor, Aralık ayında Avrupa Komisyonu’na sunuldu.

Bu doğrultuda, Aday Liste 6 yeni maddenin dahil edilmesi ve DEHP’in SVHC özelliklerindeki değişikliğin de yansıtılmasıyla birlikte 17 Aralık’ta  güncellendi.

İzne Tabi Madde Liste’sinin DEHP girişinde yapılacak söz konusu değişiklik için ise Komisyon’un kararı bekleniyor. Ajans’ın haberinde DEHP’in SVHC özelliklerinden kaynaklı değişikliğin, halihazırda  izin uygulamasından muaf firmaları, ileride izin uygulamasına tabi kılmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

 REACH’te yeni denetimler kısıtlamalara odaklanacak

Firmaların REACH Tüzüğü’ne uyumu konusunda denetimlerin planlandığı REACH Yaptırım Forumu, yeni dönem kontrollerin REACH Tüzüğü Ek XVII’sinde listelenen madde kısıtlamalarına yöneleceğini açıkladı. 2015 başında onaylanması beklenen proje kapsamında denetimlerin başlaması 2016’yı bulacak. Raporlama ise 2017 yılında yapılacak.

REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sinde yer alan maddelerin çeşitli şekillerde kullanımı kısıtlamaya tabidir. Ek XVII’de bir kısıtlaması olan, tek başına, bir müstahzar içinde ya da bir eşya içinde bulunan bir madde, bu kısıtlamaların koşullarına uygun değilse, imal edilmemeli, pazara sunulmamalı veya kullanılmamalı.

Forum aynı zamanda, daha küçük ölçekli iki pilot projede daha görüş birliğine vardı. İlki, kimyasal ürün ambalajlarının halka satışı durumunda çocuklar tarafından açılamayacak kapak bulundurması gerektirip geretirmediğini inceleyecek. İkinci proje ise Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın harmonize sınıflandırma-etiketleme konusunda eksiklikler gördüğü spesifik vakalara odaklanacak. Bunlar kanserojen, mutajen, üreme için toksik (CMR) maddeler ve hasasslaştırıcılara odaklanacak.  Pilot projelere ilişkin raporlar 2016 yarısında hazır olacak.

                  Kaynak: ECHA

 

İzin muafiyetine açıklık getirildi

 

Avrupa Kimyasallar Ajansı, spesifik kullanımların izinden muaf tutulmasına ilişkin soru ve cevapları yayımladı. Soru ve cevaplar, tıbbi ürünler, gıda ve yem, bitki koruma ürünleri, biyosidal ürünler, motor yakıtları, kozmetik ürünler ve gıda ile temas eden materyaller içindeki kullanımları kapsıyor.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, spesifik kullanımların izinden muaf tutulmasına ilişkin yeni soru ve cevapları web sayfasından  yayımladı. Ajans’ın web sayfasından yayımladığı soru ve cevaplarda tıbbi ürünler, gıda ve yem ürünleri, bitki koruma ürünleri, biyosidal ürünler, bitki koruma ü rünleri, motor yakıtları, kozmetik ürünler ve gıda ile temas eden materyaller içindeki kullanımları kapsıyor. Yayımlanan soru&cevaplar kapalı sistemler içinde yakıt olarak kullanımları, tıbbi cihazlardaki kullanımları, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı kullanımlarını da kapsıyor.

REACH kapsamında izinden muaf tutulan kullanımlara reach.immib.org.tr web sitemizden ulaşılabilir.

 

OEKO-TEX®, REACH’i takip ediyor


OEKO-TEX® Standard 100 tekstil ürünlerinin, zararlı maddeler için test edilmiş olduğunu gösteren bir etiketleme ve sertifikasyon sistemi. OEKO-TEX yetkilileri, REACH Tüzüğü’ndeki kısıtlamaları da takip ederek, sertifika sistemlerini güncellemeye çalışıyor. 

Aday Listeye alınan SVHC (Substances of Very High Concern - Yüksek Önem Arz eden Maddeler) maddeler, eğer tekstilde kullanım alanına sahipse ve OEKO-TEX® sertifika sistemi kataloğunda yer almıyorsa bunlar da sisteme dahil edilmeye çalışılıyor.

OEKO-TEX® sertifikası, 12 ay boyunca geçerli olup sertifika, üzerinde belirtilen maddelerin OEKO-TEX® Standard 100' göre başarıyla test edildiğini ve bir ürün sınıfının tüm koşullarını yerine getirdiğini belgeliyor.

   Oeko@Tex  ve  REACH  hakkında  bilgi 


 

Maddeler için erken uyarı sistemi

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), AB üye ülkeleri tarafından risk yönetim seçenekleri için analiz edilen maddeler hakkında bilgiler içeren bir Kamu Faaliyetleri Koordinasyon Aracı (PACT) oluşturdu.

AKA web sitesinde böylece otoriteler tarafından risk yönetimi için değerlendirilecek maddeler ve haklarında izlenecek rota önceden görülüp takip edilebilecek. Böylelikle, bu maddelerin üreticileri ve ithalatçıları, alt kullanıcılar ve sivil toplum gibi paydaşlar tarafından önem arz eden bu bilginin takibi kolaylaştırılacak.

Bu bilgiler, 2020 yılı itibarıyla Aday Listeye dahil edilecek  Yüksek Önem Arz eden Maddeler (Substances of Very High Concern – SVHC)  için yol haritasında yer alıp görüş birliğine varılmıştı. Erken bilgi sahibi olmak, firmalara strateji oluşturma ve hazırlık yapmaları için zaman tanıyacak. Ajans, aracı ayda bir güncellemeyi planlıyor. Bilgi alınabilecek maddeler üç grupta toplanıyor:

§  Kısıtlanması planlanan maddeler

§  Yüksek Önem Arz eden Maddeler (Substances of Very High Concern): Aday Liste ya da İzin Listesi

§  Harmonize sınıflandırma-etiketleme önerileri (CLH)

§     Kaynak: ECHA Basın Bülteni 

 

REACH’te yeni denetimler kısıtlamalara odaklanacak

Firmaların REACH Tüzüğü’ne uyumu konusunda denetimlerin planlandığı REACH Yaptırım Forumu, yeni dönem kontrollerin REACH Tüzüğü Ek XVII’sinde listelenen madde kısıtlamalarına yöneleceğini açıkladı. 2015 başında onaylanması beklenen proje kapsamında denetimlerin başlaması 2016’yı bulacak. Raporlama ise 2017 yılında yapılacak.

REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sinde yer alan maddelerin çeşitli şekillerde kullanımı kısıtlamaya tabidir. Ek XVII’de bir kısıtlaması olan, tek başına, bir müstahzar içinde ya da bir eşya içinde bulunan bir madde, bu kısıtlamaların koşullarına uygun değilse, imal edilmemeli, pazara sunulmamalı veya kullanılmamalı.

Forum aynı zamanda, daha küçük ölçekli iki pilot projede daha görüş birliğine vardı. İlki, kimyasal ürün ambalajlarının halka satışı durumunda çocuklar tarafından açılamayacak kapak bulundurması gerektirip geretirmediğini inceleyecek. İkinci proje ise Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın harmonize sınıflandırma-etiketleme konusunda eksiklikler gördüğü spesifik vakalara odaklanacak. Bunlar kanserojen, mutajen, üreme için toksik (CMR) maddeler ve hasasslaştırıcılara odaklanacak.  Pilot projelere ilişkin raporlar 2016 yarısında hazır olacak.

                  Kaynak: ECHA

İzin muafiyetine açıklık getirildi

 

Avrupa Kimyasallar Ajansı, spesifik kullanımların izinden muaf tutulmasına ilişkin soru ve cevapları yayımladı. Soru ve cevaplar, tıbbi ürünler, gıda ve yem, bitki koruma ürünleri, biyosidal ürünler, motor yakıtları, kozmetik ürünler ve gıda ile temas eden materyaller içindeki kullanımları kapsıyor.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, spesifik kullanımların izinden muaf tutulmasına ilişkin yeni soru ve cevapları web sayfasından  yayımladı. Ajans’ın web sayfasından yayımladığı soru ve cevaplarda tıbbi ürünler, gıda ve yem ürünleri, bitki koruma ürünleri, biyosidal ürünler, bitki koruma ü rünleri, motor yakıtları, kozmetik ürünler ve gıda ile temas eden materyaller içindeki kullanımları kapsıyor. Yayımlanan soru&cevaplar kapalı sistemler içinde yakıt olarak kullanımları, tıbbi cihazlardaki kullanımları, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı kullanımlarını da kapsıyor.

REACH kapsamında izinden muaf tutulan kullanımlara reach.immib.org.tr web sitemizden ulaşılabilir.

OEKO-TEX®, REACH’i takip ediyor

OEKO-TEX® Standard 100 tekstil ürünlerinin, zararlı maddeler için test edilmiş olduğunu gösteren bir etiketleme ve sertifikasyon sistemi. OEKO-TEX yetkilileri, REACH Tüzüğü’ndeki kısıtlamaları da takip ederek, sertifika sistemlerini güncellemeye çalışıyor. 

Aday Listeye alınan SVHC (Substances of Very High Concern - Yüksek Önem Arz eden Maddeler) maddeler, eğer tekstilde kullanım alanına sahipse ve OEKO-TEX® sertifika sistemi kataloğunda yer almıyorsa bunlar da sisteme dahil edilmeye çalışılıyor.

OEKO-TEX® sertifikası, 12 ay boyunca geçerli olup sertifika, üzerinde belirtilen maddelerin OEKO-TEX® Standard 100' göre başarıyla test edildiğini ve bir ürün sınıfının tüm koşullarını yerine getirdiğini belgeliyor.

   Oeko@Tex  ve  REACH  hakkında  bilgi 

Kısıtlamalara uyum çalışmaları sürüyor

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  “Bazı tehlikeli maddelerin, müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 21 Kasım 2014 tarih ve 29182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğin, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı “Bazı tehlikeli maddelerin, müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

 •        Yönetmeliğin adı “Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik olarak değiştirildi,
 •        Karar mekanizması, yürütme mercilerii ile ilgili maddelerde (Madde 6, 7,8)’nde bazı değişiklikler yapıldı,
 •        Krizotil asbest içeren diyaframların Bakanlığa bildirimine dair yönetmeliğin geçici maddesi (geçici madde 1) yürürlükten kaldırıldı,
 •        Yönetmeliğin Ek-1’inde yapılan değişiklikler şöyle:

a)    2. ve 4. Girişlerdeki (poliklorlü terfeniller/PCB; polibromobinatlıfeniller & polibrominatlıbifeniller/PBB) mevcut kısıtlama koşulları yeniden düzenlendi,

b)    11. - 20. Girişlere arasına yeni madde/madde grupları (civa, kadmiyum & bileşikleri, nikel, kurşun karbonatları, kurşun sülfatlar, arsenik bileşikleri, organostanik bileşikler, pentaklorofenol&tuz-esterleri, perfloro oktan sülfonat ve nonilfenol & nonilfenol etoksilat) dahil edildi.

Yeni maddelerle ilgili kısıtlamalar dışında yönetmelik hükümlerinde yapılan değişiklikler yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla,  yeni maddelerle ilgili kısıtlamalar (Ek-1:11.-20. Girişler) yürürlük tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe giriyor.

Türkiye, AB mevzuatına uyum taahhütleri çerçevesinde REACH Tüzüğü’nü uyumlaştıran KKDİK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliğinin taslağını hazırladı. Ancak yönetmeliğin uygulama tarihinin 2015’ten önce olması beklenmiyor. Kısıtlamalar yönetmeliği bu süreçten ayrı olarak, REACH Tüzüğü’nün kısıtlamalar listesinde yer alan bazı kısıtlama koşullarının uyarlanmasını sağlamakta.

                  Kaynak: Resmi Gazete 

 

 

 Tek Temsilcilerde ihlâl oranı yüksek

Üçüncü REACH Yaptırım Projesinin sonuçları, en yüksek uyumsuzluk oranlarının Tek Temsilcilerde olduğunu ortaya koydu. Tek Temsilciler, AB-dışı firmaların Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki bazı REACH yükümlülüklerini yerine getirmeleri için hizmet veren firmalar.

Chemical Watch dergisinin Brüksel’de geçen ay gerçekleştirilen toplantısında konuşan ECHA Yaptırım Forumu Başkanı Szilvia Deim, Tek Temsilciler içinde ihlal oranının yüzde 43 düzeyinde olduğunu belirtti. Başka rollere de sahip Tek Temsilci şirketler söz konusu olunca bu oran yüzde 25’e gerilemekle birlikte yine de ithalatçılar (yüzde 15) ve üreticilere (yüzde 7) göre yüksek ihlal oranları göze çarpıyor.

Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi (CEFIC) temsilcisi Erwin Annys, “bu soruna bir çözüm bulmak istiyorsak AB-dışı ülkelerle REACH mevzuatı konusunda daha iyi iletişim kurulması ve eğitim verilmesi şart” diye konuştu.

İlk denetim aşaması Şubat-Ağustos 2013 dönemini 28 ülkeyi ve 528 firmayı kapsamış.

 Denetim projesi raporu 

 

Tek Temsilciye iletilmesi gereken bilgiler (REACH Md.8) :

 

§  Avrupa Birliği’ndeki müşterileriniz (REACH’te Alt kullanıcı (Downstream user) olarak ifade edilir. Alt kullanıcı isim, adres, iletişim detayları, Tek Temsilci firmada olmalıdır.

§  Alt-kullanıcı (yani AB’deki herbir müşteriniz) başına kayıt edilen maddenin tonajı

§  AB pazarına sunulan tehlikeli maddeler için, Üye Ülkenin dilinde hazırlanan güncel e-SDS’in (madde güvenlik bilgi formu, mümkünse maruziyet senaryolarını içeren madde Güvenlik Bilgi Formu) sağlandığına dair bilgi.

§  Ara Madde (intermediate) olarak kayıt edilen maddeler için, her bir alt-kullanıcıdan maddenin “Strictly Controlled Conditions” altında kullanıldığına dair deklarasyon.

 

REACH Direktörlerinden kayıt ipuçları

REACH Direktörleri İletişim Grubu, veri maliyetinin paylaşımı ve madde bilgisi paylaşım forumlarında (SIEF) etkin yönetim konularında iki belge yayımladı.

KOBİ’lere rehberlik amacıyla yayımlanan belgelerde, maliyet paylaşımı konusunda dikkat çekilen noktalar şunlar:

§  ·         SIEF üyeleri ihtiyaçları olmayan veri ve bilgiye erişmek için para ödemeye zorlanamaz;

§  ·         maliyet paylaşımında adalet ilkesi vaka bazında tartışılmalıdır;

§  ·         Veri ücretleri tonaj bandı ve kayıt tipine göre değişiklik gösterecek şekilde düzenlenmelidir;

§  ·         istenen bilgiyi üretmemenin risk oluşturacağı bir çalışma yürütülecekse bir risk primi düşünülebilir;

§  ·         maliyet paylaşımının detaylarına ve metodolojisine ücretsiz olarak erişilebilmeli ve SIEF üyelerine makul bir zaman diliminde sunulmalı;

§  ·         SIEF anlaşmasında ilkeler açıklanmalı, ECHA’nın süreçlerinden kaynaklanacak olası ileri dönem maliyetler öngörülmeli;

§  ·         SIEF üyeleri, para ödedikleri ortak kayıt kapsamında sunulan tüm bilgiye erişebilmeli;

·         Maliyet paylaşım mekanizması açıkça konuşulup karara bağlanmalı ve bir kayıt ortağının ne kadar süreyle o SIEF’te yer alacağına bağlı olmamalı.

Belge aynı zamanda 2018 REACH kaydı konusunda anlaşmaya çalışan kayıt ortağı firmalara da hitap etmekte. İkinci dokümanda, SIEF’teki iletişim, şeffaflık ve hakkaniyet ilkeleri ele alınmakta.

                  Kaynak: ECHA Kayıt 2018 web sayfası açıldı

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) 31 Mayıs 2018’de sona erecek son REACH Kayıt teslim grubunda yer alıp, kayıt yaptıracak firmalara yol göstermek üzere web sitesine yeni bilgiler ekledi. AB pazarına yılda 1-100 ton arasında madde sürenleri ilgilendiren kayıt teslim tarihi ile ilgili hazırlıklar konusunda hatırlatmalar yapıldı. Bu sayfalarda kayıt süreci yedi aşamada anlatılıyor.

 1. Portföyünü tanı
 2. Diğer Kayıt yaptıranları bul
 3. Diğer Kayıt yaptıranlarla organize ol
 4. Zarar ve riski değerlendir
 5. IUCLID dosyası ile kayda hazırlan
 6. Kayıt dosyasını gönder
 7. Kaydını güncel tut

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için rahat anlaşılır olmasına çalışılan sayfalardaki bilgiler üç ana grup altında toplandı: Başlarken, temel bilgiler ve detaylar. 

SINList’e 28 madde daha eklendi

REACH Aday Liste kriterlerine sahip maddeleri listeleyen Uluslararası Kimyasallar Sekreteryası (ChemSec) adlı sivil toplum kuruluşu, SINLiSt adı verilen ve sanayiciler için önlem alınması gereken maddeler için bir uyarı niteliği taşıyan listeye 28 madde daha ekledi. ChemSec sözcüsü, otoritelerin yeni maddeler konusunda önlem almasını beklediklerini açıklarken sanayicilerin de bu maddelerin alternatiflerine yönelmesini istedi.

Uluslararası Kimyasallar Sekretaryası (ChemSec), REACH Aday Liste (SVHC Liste) kriterlerini de karşılayan zararlı kimyasalları listelediği SIN List’te 830 madde yer alıyor.

  http://sinlist.chemsec.org/İngiliz KOBİ’lerin başarı öyküsü

Endüstriyel kimyasalların güvenli bir şekilde üretilmesini ve kullanılmasını amaçlayan REACH Tüzüğü, Avrupa Birliği’nde küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumuna liderlik yapabiliyor.

Plastikleri daha esnek, dayanıklı ve geçirgen yapan “fitalat” içermeyen PVC bandları satışını yapan, küçük ölçekli Manchester kökenli Gemini Adhesives Group isimli firma, sürdürülebilirliği uzun dönemde sağlamak adına REACH’in kendilerine rehberlik ettiğini bildirdi.

Firma, PVC bantlarında kullandığı fitalatları maliyeti arttırmaksızın ikame etmeyi başardı.Yeni ürünün pazara sunulmasıyla cirolarının yüzde 20 arttığını bildiren firmanın direktörü Andrew Douglas, alternatif madde olarak tioctyltrimellitate (TOTM) maddesini tercih sebeplerini, söz konusu maddenin REACH ve sivil toplum kuruluşlarının tehlikeli maddelerle ilgili listelerinde yer almamasına, yapıştırıcı ve çevreye kolayca geçmemesine bağladı. Yeni ürünün pahalı olmadığı, okul ve hastanelerde kullanıldığı ve oldukça yapışkan olduğu bildiriliyor.

                  Kaynak: Euronews 

 

AKA paydaş listesini yayımladı

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA) internet sitesinde bütün paydaşlarının bir listesine yer verdi. Meslek birliklerinden, sivil toplum kuruluşlarına, resmi kurumlardan, endüstriyel sektör birliklerine kadar Avrupa kurumlarının yer aldığı liste, mevzuat konusunda sektörel bilgi temin etmek isteyenlere yön gösteriyor.

                  Listeye ulaşmak için tıklayınız. 

 

SDS için e-rehber 

Avrupa Kimyasallar Ajansı, Güvenlik Bilgi Formları ve Maruizyet Senaryoları ile ilgili bilgiler içeren kullanıcı dostu interaktif ve on-line e-Rehberi geçtiğimiz ay web sayfasından yayımladı.

Güvenlik Bilgi Formları (SDS) ve Maruziyet Senaryoları (ESs) ile ilgili bilgiler sunan on-line rehberde şunlar yer alıyor:

 • Ø Güvenlik Bilgi Formları ve Maruziyet Senaryosu örnekleri
 • Ø Güvenlik Bilgi Formları ve Maruziyet Senaryosu’nun herbir bölümü için gerekli bilgiler
 • Ø Güvenli kullanım ve mevzuata uyumu için tavsiyeler
 • Ø Kullanıcılara maddeleri maruziyet senaryosundaki koşullarda nasıl kullanıcaklarına dair bilgiler
 • Ø Sıkça sorulan soru&cevaplar
 • Ø Maruziyet senaryoları için kısaltılmış şablonlar

 

Ø Destek bilgi ve diğer kaynaklarla ilgili faydalı linklerDuyuru arşivi (2010 ve öncesi duyurularımız)

DİĞER HABERLER

 

Arşiv

 

 

 

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.

İLETİŞİM

ADRES

Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TELEFON NO

+902124540000

BİZİ TAKİP EDİN

 

E-BÜLTEN KAYIT

E-Bültenimiz kayıt olarak tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.